#
SugarCRM agenda view
#
SugarCRM agenda view

We help your business grow

Get time saving tool inside your Gmail Inbox
Get CRM mobile experience to the next level

Why Yathit Chrome Extension

Features that help you to do SugarCRM tasks
inside your Gmail.

ARCHIVE EMAIL

Quickly archive each email you ever sent or receive.

EMAIL TEMPLATE

User Sugar templates in Gmail with mail merge.

CONTEXUAL INFO

Instantly know who you’re talking with and the status of your customer relationship.

TRACK EMAIL

Know when your customer have opened your email.

CREATE/EDIT RECORDS

Create and edit data in any field in Sugar from Gmail.

SOCIAL INSIGHT

Automatically enrich your leads, contacts, and accounts with fresh, up-to-date intel.

SYNC CONTACT

Synchronize your Gmail Calendar events with respective Sugar records automatically.

SYNC CALENDAR

Synchronize your Gmail Contact with respective Sugar contact record automatically.

SEARCH

Quickly search any Sugar record inside Gmail.

As rated on Chrome App Store

Yathit: SugarCRM for Gmail

Save 5 hours per week with an instant ROI


5 Hrs

Average Time
Saved Each Week


10%

Average Increment
in Productivity


17 Days

Average Time
to get ROI

Gorąco polecam Yathit Extension

I highly recommend Yathit Extension


Szymon Wysokiński

CEO - SQS Polska

Korzystamy z Yathit do obsługi korespondencji mailowej ponad rok. Dzięki temu rozszerzeniu śledzenie przebiegu korespondencji z klientami w naszym CRM-ie stało się banalnie proste. Każdy kto wykorzystuje SugarCRM lub SuiteCRM jest świadom poważnych ograniczeń, jakie posiada moduł Poczta - zaczynając od bardzo słabego wyszukiwania na mało elastycznym interfejsie kończąc.Dzięki Yathit, Gmail i CRM stają się nierozerwalnie powiązane, a praca z korespondencją w Sugar stała się przyjemnością.

Gdy rozpoczęliśmy testowanie Yathit, rozszerzenie było funkcjonalne, jednak liczba opcji i funkcjonalności, z których można korzystać dzisiaj jest nieporównywalnie większa. Tydzień po tygodniu obserwujemy zachodzące zmiany i nie będę ukrywał, że ich zakres bywa oszałamiający. Co więcej, współpraca z deweloperem jest wzorowym przykładem tego, w jaki sposób potrzeby biznesowe należy przekładać na język kodu. Wszystkie nasze sugestie odnośnie zmian i nowych funkcjonalności zostały wzięte pod uwagę i wdrożone lub dodane do mapy drogowej.

Chciałbym polecić wszystkim korzystającym z Gmaila i Sugar/Suite CRM to rozwiązanie. W naszym przypadku, gdy CRM zintegrowany jest z centralą telefoniczną, konta kontrahentów zawierają kompletną informację na temat całej komunikacji naszych pracowników z klientem.

Ponadto polecam Yathit ze względu na nieprawdopodbną responsywność dewelopera - informacja zwrotna od nas zawsze była wykorzystywana przez zespół deweloperski do tego, żeby ułatwiać naszą pracę z klientami. Dodam, że dla naszej wygody wprowadzona została polska wersja interfejsu użytkownika, co dodatkowo ułatwia nam pracę.

Showing original. Translation to English.

We use Yathit to handle email correspondence in our company for over a year. With this extension, the tracking of correspondence with customers in our CRM has become very easy. Anyone who uses SugarCRM or SuiteCRM is aware of the serious limitations, which Mail module has - search engine is rather poor and the interface is not flexible. With Yathit, Gmail and CRM have become inextricably linked, and working with the correspondence in the Sugar became a pleasure.

When we started testing Yathit, the extension was functional, but the number of features and functionalities that you can use today is incomparably greater. Week after week we observe the changes taking place and I will not conceal the fact that their scope is sometimes stunning. Moreover, cooperation with the developer is a model example of how to translate business needs into code. All our suggestions for changes and new functionalities have been taken into consideration and implemented, or added to the road map.

I recommend this extension to all Gmail and Sugar / Suite CRM users. In our case, when the CRM is integrated with the PBX, the account records include complete information on all communication between our employees and the customers.

I also recommend Yathit due to incredible responsiveness of the developer - feedback from us has always been used by development team to make our work with customers easier . Also for our convenience there has been introduced the Polish version of the user interface, which further facilitates our work.

Showing translated version. Show original.

Trusted by


info@yathit.com | +65 6610 4544

Yathit © 2018 | 683A Jurong West Central 1, #09-118 Singapore 641683